Always try to keep a good homie around you.

kazu721010:

Francis Street / Luchetti Krelle

(via penseesduchoeur)